Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi

Genel

Astarhan1566 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgalden sonra hem Astarhan’daki ahalidenhem de Türkistan’daki ahaliden Osmanlı Devleti’ne çeşitli şikayetler gelmeye başlamıştır . Astarhan TürkleriRus zulmünden şikayet ediyor ve Osmanlı sultanın kendilerini bu zulümdenkurtarmasını bekliyordu. AyrıcaAstarhan’ın işgali ile Türkistan’daki Müslümanlarahac yolu da kapanmış oldu. Osmanlı-İran savaşlarındandolayı Türkistanlı hacılar hac yolu olarak İran yolunu da kullanamıyordu. Ancak Osmanlı Devleti açısından1569 Astarhan seferinin asıl amacı Rusların Astarhan’ı işgal ettikten sonra giderek güçlenmesi ve OsmanlıDevleti’nin bunu engellemeyeçalışması olduğu gör ülebilir.Osmanlı Devleti ayrıca Astarhan seferi ilebirlikte Don-Volga nehirleri arasına bir kanal yaptırmaya çalışmış, ancak bu proje başarısız olmuştur.1569yılında Kasım Paşa’nın komutasında  başlayan bu sefer , Rusyaile herhangi bir savaş yapılmamasına rağmen,Osmanlı Devleti için felaketle sonuçlanmıştır. Astarhan’dan Azak Kalesi’ne çekilirken Osmanlıaskerlerinden binlerce kişi açlık ve susuzluk yüzünden ölmüştür . Astarhan seferinden sonra Osmanlı DevletiKaradeniz’in kuzeyi ile ilgili bütün işleri Kırım Hanlığına bırakmıştır .Rus Çarı Korkunç İvan 1571 yılındaKırım Hanlığı’nın Moskova’yakarşı düzenlediği yıkıcı seferden sonra, elçisi Novosiltyev’i İstanbul’agöndermiştir. Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yapılan barış anlaşması ile Astarhan seferininnedenlerinden birini oluşturanTerek Kalesi,Ruslar tarafından yıkılmıştır. Rusların bu dönemde Litvanya ilesavaş halinde olması,onların Osmanlı Devleti ile bir anlaşma yapmasına sebep olmuştur. Anahtar Kelimeler: Astarhan, Don-Volga Kanalı, Kırım Hanlığı, Devlet Giray, Korkunçİvan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir